Organic Plain White Flour

Price
£1.92
Ingredients
Wheat flour (contains GLUTEN), statutory ingredients (calcium carbonate, iron, thiamine & niacin)