Gluten Free White Bread Flour

Price
£3.00
Ingredients
Flour blend (rice, tapioca & potato) thickener (Xanthan Gum)